Deel

Bodem

Nalevering van nutriënten

Bij de afbraak van organische stof komen nutriënten zoals stikstof en fosfaat vrij. De stikstofmineralisatie is voor agrarische ondernemers van groot belang. Het is daarom belangrijk om een goede inschatting te kunnen maken van de verwachte stikstofmineralisatie op een bepaald perceel. Die stikstofmineralisatie is afhankelijk van het organischestofgehalte in de grond, de bemestingshistorie en de voorvrucht. Zo is bekend dat vooral na het scheuren van grasland veel stikstof kan vrijkomen door N-mineralisatie. Daarmee moet de ondernemer rekening houden bij de N-bemesting van het daarop volgende gewas.
Bij de afbraak van de organische stof door het bodemleven komen nutriënten vrij die het gewas gemakkelik kan opnemen. Organische stof draagt daarmee in belangrijke mate bij aan de nutriëntenlevering (voor grasland, zie ook info NLV). Organische stof draagt bovendien bij aan het vasthouden van voedingsstoffen voor het gewas doordat humusdeeltjes een complex met klei vormen (CEC).

Met de rekentool NDICEA kunt u de nalevering van de bodem berekenen voor uw bedrijf en rotatie, rekeninghoudend met uw bodemtype, bouwplan en bemestingshistorie (www.NDICEA.nl).​

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting