Deel

Gras

Selenium voorziening melkkoe via bemesting gras

Op zandgrond kan een bemesting van gras met selenium zinvol zijn als het rantsoen niet voldoende van dit element bevat. De geadviseerde seleniumbemesting kunt u het best over minimaal twee giften verdelen.

Selenium (Se) is belangrijk voor de (uier)gezondheid en vruchtbaarheid van rundvee. Gras en zeker maïs bevatten van nature minder Se dan de streefwaarde van 0,15 mg/kg droge stof. Een jaarlijkse gift van 8-10 gram Se op grasland is voldoende om de streefwaarde te halen en om ervoor te zorgen dat hoogproductief melkvee in het totale rantsoen de benodigde 4-5 mg Se/koe/dag krijgt. Gebruikt bij voorkeur een meststof met de goed opneembare selenaat-vorm (zoals Na2SeO4).

Se-gift alleen op gras
Gras neemt Se snel op. Het advies is daarom om een Se-gift te delen. Het risico op te hoge gehalten is groot bij een éénmalige hoge gift of bij spuiten van selenium op het gras. Bij een gehalte van 2-3 mg Se/kg droge stof is Se giftig voor rundvee. Geef alleen extra Se op graspercelen. Maïspercelen bemesten heeft geen zin, omdat uit onderzoek blijkt dat uiteindelijk slechts 2-6% van de Se uit de meststof in de maïsplant terecht komt. Se is geen essentieel element voor de gewasgroei.​

Bron: Bemestingsadvies voor Grasland en Voedergewassen, OCI-Agro ​ 

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting