Legal and privacy verklaring

Disclaimer NutriNorm website

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • De webpagina: iedere webpagina waarin OCI een hyperlink naar deze disclaimer opneemt, met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • OCI: OCI Nitrogen B.V., de rechtspersoon die de informatie op de webpagina van Nutrinorm publiceert en bijhoudt;
  • Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (kopen, huren etc.);
  • Gebruiker: een ieder die de webpagina gebruikt;
  • De inhoud: alle op de Webpagina weergegeven informatie, bestaande uit onder meer teksten, afbeeldingen, tabellen, rekenmodules, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer als gevolg van het verlies van data en zaken of het onrechtmatig gebruik van de webpagina, en onder andere bestaande uit gederfde omzet, winst en ander economisch nadeel.
 2. Deze disclaimer is van toepassing op de webpagina. Door gebruikt te maken van de webpagina stemt de Gebruiker in met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
 3. Alle op de webpagina door of namens OCI verstrekte informatie over onder meer eigenschappen, specificaties en toepassing van producten is gebaseerd op onderzoek, met inbegrip van de literatuur, en wordt geacht betrouwbaar te zijn. OCI verschaft de inhoud van de webpagina in de staat zoals deze feitelijk wordt getoond, zonder garantie of waarborg voor het functioneren, de deugdelijkheid en geschiktheid noch voor de resultaten verkregen door het gebruik van de producten of de desbetreffende informatie. OCI adviseert naar beste weten volgens recente informatie, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op zich te nemen, omdat specifieke seizoen effecten en omgevingsfactoren zich aan de controle van OCI onttrekken.
 4. De op de webpagina weergegeven gebruiksadviezen en berekeningen berusten op uitgebreide proefnemingen. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die OCI besteedt aan de samenstelling van de webpagina en de daarin opgenomen gegevens, kan zij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de inhoud.
 5. Er kunnen geen rechten aan de inhoud informatie op de webpagina worden ontleend. OCI spant zich er voor in om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.
 6. OCI aanvaardt geen aansprakelijkheidvoor enigerlei Schade, ook niet die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het Gebruik van de webpagina, (on)bereikbaarheid van de webpagina of ter beschikking gestelde programmatuur.
 7. Waar OCI links naar webpagina’s van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze webpagina’s aangeboden producten of diensten door OCI worden aanbevolen. OCI aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het Gebruik of de beschikbaarheid van webpagina’s waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze webpagina. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke webpagina’s is door OCI niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
 8. OCI behoudt zich het recht voor de op of via deze webpagina aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze webpagina aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Privacy verklaring NutriNorm website

 1. Vertrouwelijkheid
  Alle informatie die of in het bezit is van OCI of die u verstrekt aan OCI, ongeacht op welke formulier u die invult via deze website, zal door OCI als persoonlijke informatie worden beschouwd en, met inachtneming van de Algemene voorwaarden, als vertrouwelijk worden behandeld.
 2. Gebruik van persoonlijke informatie
  De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in een NutriNorm database en zijn beschikbaar
  voor OCI Agro om uw registratie of (aan)vraag te verwerken. OCI respecteert uw privacy en voldoet aan de bepalingen van de Nederlandse Wet op de verwerking van persoonsgegevens en de EU-privacywetgeving (AVG: Algemene Verordening gegevensbescherming)
 3. Niet vrijgeven van informatie aan derden3.1 OCI zal uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming verkopen, verhuren of verstrekken aan onbevoegde entiteiten of aan derden voor onafhankelijk gebruik. OCI mag uw persoonlijke gegevens in de normale gang van zaken wel delen met aan haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Als OCI uw persoonlijke informatie doorgeeft aan haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, dan zullen zij door OCI op de hoogte worden gebracht van de bepalingen van dit privacy beleid.3.2 OCI zal uw persoonlijke informatie alleen in overeenstemming met wet- en regelgeving aan een derde partij verstrekken als zij van mening is dat dit wettelijk verplicht is of door een rechtbank wordt gevraagd. OCI zal uw persoonlijke informatie ook vrijgeven als zij naar eigen inschatting gelooft dat dit noodzakelijk is om onwettige of schadelijke acties te voorkomen of te verminderen.
 4. Persoonlijke gegevens bijwerken
  Als u uw persoonlijke gegevens van OCI wilt bijwerken of corrigeren, neem dan contact op met OCI via info@nutrinorm.nl en we zullen uw persoonlijke gegevens bijwerken en corrigeren.
 5. Gebruik van informatie door derden5.1 Als u persoonlijke informatie vrijgeeft aan een derde partij, zoals aan een van de filialen van OCI of aan een entiteit die een website beheert die is gekoppeld aan deze website of aan iemand anders dan OCI, dan moet u zich er bewust van zijn dat OCI niet reguleert of bepaalt hoe die derde partij uw persoonlijke informatie gebruikt. U moet er altijd voor zorgen dat u het privacy beleid van derden leest als dit beschikbaar is.5.2 Op de website NutriNorm.nl van OCI kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt OCI geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.5.3 Wanneer uw persoonlijke informatie is gebruikt door een derde partij via de NutriNorm website, dan is OCI gevrijwaard van elke aansprakelijkheid. Ook vrijwaart U OCI van de verplichting om u enige voordelen of winsten te betalen die door derden zijn verkregen als gevolg van het gebruik van uw persoonlijke informatie die is verkregen via de website van OCI.
 6. Instemming met het privacy beleid
  Door gebruik te maken van de NutriNorm website erkent u dat u de voorwaarden van dit privacy beleid hebt gelezen en dat u akkoord gaat met het gebruik van gebruikersgegevens voor de doeleinden zoals voorafgaand is beschreven.
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting