Deel

Maïs

Vanggewas na mais vóór eind maart vernietigen

Het op zand- en lössgrond verplichte vanggewas in de maisstoppel dat als onderzaai of na de oogst is gezaaid, heeft als het goed is de afgelopen maanden z’n werk, vastleggen van stikstof, gedaan. Om komend seizoen maximaal van de vastgelegde stikstof te profiteren, mag het vanggewas, voor zover het niet als hoofdteelt bedoeld is, vanaf 1 februari worden vernietigd. Is dit nog niet gedaan, dan is het advies dit zo snel mogelijk te doen, liefst voor eind maart. Pas zodra het vanggewas is vernietigd start namelijk de vertering van de boven- en ondergrondse plantendelen en kan de stikstof voor het volggewas geleidelijk vrijkomen.

Vanggewas heeft ruwweg 3 maanden nodig om te verteren
Ondanks het verplichtende karakter, heeft het telen van een vanggewas vanuit landbouwkundig oogpunt zeker een meerwaarde. Het is goed voor de bodemvruchtbaarheid (organische stof) en het geeft ook echt extra N in de bouwvoor van het nieuwe teeltjaar. De kunst is om alle in het vanggewas opgeslagen stikstof ook daadwerkelijk te benutten. Op die manier wordt er wat meer ruimte gecreëerd voor N uit dierlijke mest en kunstmest voor andere gewassen; zo’n 25-50 kg N is zeker haalbaar. ​

­­Stikstof uit het vanggewas komt pas vrij als het vanggewas daadwerkelijk verteerd. Dit duurt enkele maanden. Aangezien een gewas als snijmaïs maar vanaf kiemen tot de tweede helft van juli stikstof opneemt, moet het vanggewas tijdig volledig verteerd zijn om alle stikstof voor dit gewas beschikbaar te kunnen stellen. Elke week extra nu is er één. Vernietig daarom het vanggewas zo snel mogelijk, liefst mechanisch en als dit niet kan (te nat, zwaardere gronden), dan chemisch.

Let er bij mechanisch op dat het gewas goed verkleind en gemengd wordt door de bovenste bodemlaag, zodat de mineralisatie goed op gang kan komen. Belangrijk is daarbij dat het gewas over de volledige oppervlakte wordt losgesneden om hergroei zoveel mogelijk te voorkomen. Als het gewas wordt doodgespoten dat is het bij de nawerking van belang dat het gewas niet in banen in de bouwvoor terecht komt, dus ook hier voor een bewerking kiezen die het vanggewas goed verdeelt. ​

Bron: PPP-Agro Advies, OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting