Deel

Gras

Zelf invloed uitoefenen op de mineralisatie

Gebruiksnormen bepalen steeds vaker de maximale stikstofbemesting. Hierdoor wordt het nog belangrijker om straks in het nieuwe grasseizoen goed te kunnen voorspellen hoe groot het stikstof leverend vermogen (NLV) van een grasperceel is. De NLV geeft de hoeveelheid stikstof aan die in het groeiseizoen vrijkomt door mineralisatie van de bodemorganische stof (humus, dierlijke mest, compost en andere organische producten).

Mineralisatie is primair afhankelijk van de hoeveelheid afbreekbare organische stof. De C/N ratio en de totale N-bodemvoorraad zijn echter moeilijk stuurbaar; beïnvloeding is mogelijk door een meerjarige aanvoer van organische stof via organische mest, compost, etc.

Secundair staat de mineralisatie sterk onder invloed van drie belangrijke factoren:

  • Temperatuur: hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de afbraak, tot een zeker maximum waarboven de afbraak weer langzamer verloopt. De temperatuur heeft relatief de meeste invloed op de mineralisatie. Bij een bodemtemperatuur van boven de 15 graden komt de mineralisatie echt op gang en kom er dus ook veel stikstof beschikbaar.
  • Vocht: bij een gemiddelde vochtvoorziening gaat de mineralisatie het hardst. Onder zeer droge omstandigheden stopt de mineralisatie, onder zeer natte omstandigheden gaat de gelimiteerde zuurstofbeschikbaarheid een rol spelen;
  • Zuurstofbeschikbaarheid: in aanwezigheid van zuurstof verloopt het biochemische proces van de afbraak anders dan bij gebrek aan zuurstof.

De bodemtemperatuur wordt grotendeels bepaald door het heersende weer en is dus moeilijk te beïnvloeden. Wel leidt een hoger organisch stofgehalte tot een snellere opwarming van de bodem. Structureel organische stof aanvoeren dus!
Vochtgehalte en de zuurstofbeschikbaarheid zijn tot op zekere hoogte beter te beïnvloeden dan de bodemtemperatuur. In droge periodes kan beregening of peilgestuurde drainage voor voldoende vocht zorgen. In natte perioden is de waterdoorlaatbaarheid van de bodem van belang voor het zuurstofgehalte. Heb daarom altijd aandacht voor de realisatie en behoud van een goede bodemstructuur.

Met de afbouw van de derogatie neemt het belang toe de mineralisatie waar mogelijk een handje te helpen. Zeker op de graspercelen met de laagste gebruiksnormen is elke kilo stikstof extra die het gras kan opnemen meer dan welkom.

Bron: OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting