Deel

Gras

Mineralisatie is óók bemesting

Niet alleen kunstmest en organische meststoffen zorgen voor de stikstofvoorziening van grasland, ook de bodem zelf is een belangrijke leverancier door mineralisatie van organische stof. Dit stikstofleverend vermogen verschilt per grondsoort en is afhankelijk van de hoeveelheid, voor mineralisatie beschikbare, organische stof en de verhouding tussen koolstof en stikstof (de C/N-ratio). Het vergroten van het vermogen vereist een meerjarige aanvoer van organische stof, zoals compost of groenbemesting na mais. Optimaliseer de totale stikstofgebruiksruimte en verbeter opbrengst en kwaliteit door rekening te houden met verschillen in mineralisatie tussen percelen.

Mineralisatie

Bij het mineralisatieproces maken bodemmicroben stikstof vrij uit organische stof en mest in de bodem. Deze minerale stikstof, in de vorm van ammonium, is beschikbaar voor de plant en komt dus terug in de stikstofcyclus terecht. De totale hoeveelheid stikstof die jaarlijks beschikbaar komt uit mineralisatie is dusdanig dat er terdege rekening mee gehouden kan en moet worden binnen het totale bemestingsplan. Een recente bodemanalyse geeft uitsluitsel over het stikstofleverend vermogen van de percelen en daarmee inzicht in wat er aan mineralisatie mogelijk is. Hoeveel er uiteindelijk mineraliseert is sterk wisselend en daarmee moeilijk te voorspellen.

Diverse factoren hebben invloed op het mineralisatieproces:

  • Het organische stofgehalte: Aanwezigheid van ‘verse’ organisch stof (organische mest, gewasresten, groenbemesters, etc.) is nodig voor mineralisatie
  • Een rijk bodemleven en goede organische stof bevorderen mineralisatie in de bodem.
  • De pH: Een bodem met een voldoende hoge zuurgraad (pH>6) geeft een hogere mineralisatie
  • Het klimaat: Een hoge temperatuur en voldoende vocht zorgen voor een actief bodemleven, waardoor de mineralisatie toeneemt
  • De bodemstructuur: Voldoende zuurstof en een goede afwatering zorgen eveneens voor een actief en rijk bodemleven, waardoor de mineralisatie toeneemt.

Door rekening te houden met de mineralisatie, kan men voorkomen dat gras onnodig veel stikstof toegediend krijgt. Een stikstofovermaat verhoogt onder andere de kans op uitspoeling. Dit gaat ten koste van het rendement. Meerdere giften van bemesting, specifiek verdeeld over het perceel, stellen ons in staat nauwkeurig te sturen op gewasbehoeften en mineralisatie.

Bron: OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting