Deel

Gras

N-advies grasklaverpercelen: startgift 20-25 kg N om grasgroei te bevorderen

Om van een gras-klaver perceel een succes te maken is het belangrijk dat de pH en de fosfaat – en kalitoestand op peil is. Doordat klaver zelf stikstof bindt, kan de aanvoer van stikstof beperkt zijn. De stikstofbemesting van een gras-klaverperceel wijkt dan ook af van een normaal grasperceel. Het advies voor een gras-klaver perceel met 30 % klaver is om de eerste snede te bemesten afhankelijk van het gebruik en de NLV-waarde. De startgift organische mest is normaal gesproken voldoende, mits de stikstof tijdig beschikbaar is. Juist om de grasgroei in het begin te bevorderen is een aanvullende gift met 20-25 kg N uit kunstmest aan te raden.

Vanaf de tweede snede is het N-advies 0 om zodoende de ontwikkeling van de klaver niet te remmen. De benodigde stikstof voor deze sneden moet uit de stikstofbinding van de klaver komen. Het klaveraandeel en de verdeling over het perceel zijn dan ook essentieel. Een gras-klaver perceel met een klaveraandeel van ongeveer 30 % kan dezelfde graskwaliteit leveren als een grasperceel dat op jaarbasis met 250 kg N wordt bemest.

Stikstofbemestingsadvies voor gras-klaver mengsels (voor rode en witte klaver)  
NLV1e snede
Overige sneden
WeidenMaaienWeiden/ maaien
< 15060800
150 - 20050700
200 - 25040600
250 - 30030500

Als voor de overige sneden organische mest wordt toegediend voor de fosfaat en kali, geef dan op jaarbasis niet meer dan 200 kg werkzame N uit zowel organische mest als kunstmest. Dit komt het aandeel witte klaver ten goede. Geef de organische mest bij voorkeur in de eerste helft van het groeiseizoen.

Bron: Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen, Wageningen UR en OCI Agro.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting