Deel

Bemesting

Latere drijfmestaanwending op klei één van de maatregelen uit nieuwe Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Nederland is verplicht om elke 4 jaar een actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN) in de dienen bij de Europese Commissie. Maatregelen kunnen ook aan het einde van een actieprogramma ingaan, zoals de P-gebruiksnorm op basis van de combiparameters (P-CaCl2 en PAL) uit het 6e actieprogramma (2018 t/m 2021). Ondanks een definitieve versie van het 7e APN in december 2021 zijn er daarna in 2022 nog enkele aanpassingen doorgevoerd en een aantal wijzigingen zijn nog steeds niet definitief in wetgeving vastgelegd.

Het jaar 2022 staat ook in het teken van een ander Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het Ministerie van LNV is de monsterklus aangegaan om beide regelgevingen op elkaar af te stemmen. Dit betekent veel aanpassingen en nog steeds veel onduidelijkheden, met name wat betreft het GLB.

Wat zijn op dit moment de hoofdlijnen van het 7e APN?

 • Verplichte bufferstroken langs sloten;
 • N-gebruiksnorm voor groenbemesters vervalt (klei: 60 kg N/ha);
 • Stimuleren van vaste strorijke mest;
 • Drijfmestaanwending ná 15 maart

Bufferstroken op alle grondsoorten
Langs alle sloten komen teeltvrije zones. Aangezien dit formeel nog niet in een wet vastligt, worden bij de recent reeds ingezaaide of geplante hoofdteelten (o.a. de wintergranen) de bestaande teeltvrije zones langs oppervlaktewater uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer gedoogd. In het 7e APN is voorzien om langs alle watervoerende sloten een bufferstrook van minimaal 3 meter aan te houden. Vanwege de koppeling met het GLB zijn er de volgende nuanceringen:

 • Bufferstrook 3 meter breed: langs watervoerende sloten;
 • Bufferstrook 5 meter breed: langs een aangewezen ecologische kwetsbare sloot of langs Kaderrichtlijn Water lichamen;
 • Bufferstrook 1 meter breed: langs droge sloten (staan tussen 1 april – 1 oktober droog), of bij kruidenrijk grasland.

Er zijn uitzonderingen op bovengenoemde breedtes als de oppervlakte van de bufferstrook > 4% van het perceel bedraagt. In dat geval geldt voor de bufferstrook het volgende:

 • Langs Kaderrichtlijn Water lichamen van 5 naar 3 m breed. Indien het % dan nog steeds boven de 4 is, geldt een breedte van 1 m, mits de sloot dan niet breder is dan 10 m;
 • Langs watervoerende sloten van 3 naar 1 m breed. Indien het % dan nog steeds boven de 4 is, geldt een breedte van 0,5 m.

Voor de bufferstroken gelden beperkingen. Zo mogen ze bijvoorbeeld niet worden bemest en tellen ze ook niet mee voor de mestplaatsingsruimte.

N-gebruiksnorm voor groenbemesters
In het 7e APN is aangegeven dat de N-gebruiksnorm voor groenbemesters, die niet als hoofdteelt worden geteeld, per 1 januari 2023 vervalt bij alle grondsoorten. Er is een uitzondering voor niet-vlinderbloemige groenbemesters die vóór 1 september gezaaid worden na de teelt van granen, graszaad of koolzaad én niet vóór 1 februari worden vernietigd. De N-gebruiksnormen worden nog aangepast en het is nog niet duidelijk of dit ook geldt voor deze uitzondering.

Stimuleren van vaste strorijke mest
Vaste strorijke mest, champost of vergelijkbare meststoffen qua nutriëntengehalte en effectieve organische stof, tellen in 2023 voor 75% mee voor de fosfaatgebruiksruimte. Vaste strorijke mest is ook nu al gestimuleerd door 5 kg P2O5/ha extra te mogen uitrijden, mits er in elk geval 20 kg P2O5/ha van de betreffende meststoffen werd gebruikt en de P-toestand van de grond in de categorie Hoog valt. Het is niet bekend of de voorgestelde stimulans de eerste gaat vervangen of dat beide in 2023 zullen gelden.

Drijfmestaanwending op bouwland na 15 maart
Op bouwland is de periode waarin drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib mag worden uitgereden met 1 maand verkort. Er zijn echter wel uitzonderingen voor vroege teelten die in de periode 16 februari t/m 15 maart wel mogen worden bemest. Daarbij geldt een meldplicht op welk perceel drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib wordt toegepast en welk aangewezen gewas er zal worden gezaaid, geplant of gepoot. Aangewezen gewassen zijn bijv. granen en aardappelen.

Al met al komen er behoorlijk wat aanpassingen op de praktijk af.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting