Deel

Bemesting

Bodemzorgen na Overvloedige Nattigheid: Impact op Bemestingsplannen

De nattigheid op de meeste plekken in Nederland in dit najaar is ongekend. Dit betekent dat een gedeelte van de beschikbare stikstof, fosfaat en kali is uitgespoeld via de drains of door oppervlakkige afspoeling van de percelen. Bij het maken van het nieuwe bemestingsplan de komende periode is het goed om rekening te houden met lagere gehaltes. Met name de bodemvoorraad Nmin zal dit voorjaar waarschijnlijk op de meeste plekken laag zijn.

Bij het nadenken over het bemestingsplan voor 2024, wordt het steeds duidelijker dat er niet alleen rekening gehouden moet worden met de landbouwkundige optimale bemesting, maar dat er ook nog nadrukkelijker gekeken moet gaan worden naar de wettelijke normen en regelgeving rondom de landbouw in Nederland. Zo heeft 5 december jl. het Ministerie van LNV een nieuw kaartje gepresenteerd met zogenaamde Nutriënten Verontreinigde gebieden (NV-gebieden). Tot dit jaar waren deze gebieden beperkt tot de Zuidelijke en centrale zandgebieden en lössgrond. Vanaf 1 januari 2024 zal de minister echter een definitieve vaststelling doen van extra gebieden. Daar valt ook veel kleigrond in akkerbouwgebieden onder.

Dat heeft gevolgen voor de totaal te gebruiken hoeveelheid stikstof. Het kaartje (zie figuur) is weliswaar nog niet definitief, maar de verwachting is dat dit niet meer gewijzigd wordt. Het betreft een korting van 5% op de stikstofnorm op bedrijfsniveau in 2024 in de extra aangewezen gebieden en 10% voor de bestaande gebieden en gaat naar 20% korting op bedrijfsniveau in 2025 voor alle gebieden.

Dit betekent dat er nog beter gekeken moet worden naar de bemestingsstrategie van de verschillende gewassen in de rotatie. Voor komend jaar lijkt de invloed van 5% minder beperkt, maar in 2025 is dit met 20% een ander verhaal. Om daar tijdig op in te spelen is het raadzaam komend jaar al naar verdere optimalisatie van het bouwplan te kijken met slim mestgebruik en groenbemesterplanning. Onderdelen van deze optimalisatie zijn het juiste toepassingsmoment, de stikstofbenutting van mest, het gebruik van groenbemesters en gebruik van vaste mest.

De planning van de bemesting wordt meer en meer een puzzel om de vermindering aan stikstof op te kunnen vangen door een betere nalevering in het seizoen en waarbij ook de bodemvruchtbaarheid op de langere termijn gebaat is.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting