Deel

Bemesting

Volvelds of toediening in de rij

Tijdens het zaaien en poten kunnen mineralen niet alleen volvelds, maar ook in de rij worden toegediend. Dit is vooral interessant voor de hoofdelementen stikstof (N) en/of fosfaat (P2O5). Het voordeel is te halen in een snelle beschikbaarheid of een betere benutting. Uit proeven bij suikerbieten bijvoorbeeld is gebleken dat N in de rij een besparing geeft van ca. 15% N in vergelijking met een volveldstoediening. In de aardappelteelt zijn de resultaten wisselvalliger en blijkt er geen sprake te zijn van besparing op de inzet van N of P2O5.

Fosfaat is niet mobiel in de bodem. Belangrijk is dat deze voor de grondbewerking of tijdens het zaaien/poten op de goede diepte wordt toegediend. De fosfaatmeststof werkt namelijk niet als deze (alleen) in de uitdrogingsgevoelige toplaag aanwezig is. Bij uien is wel gebleken dat in de beginfase, waarin het wortelstelsel nog beperkt is, plaatsing van P2O5 in de rij een vlottere start kan geven. Ook maïs reageert gunstig op een P-rijenbemesting vanwege de directe beschikbaarheid in de jeugdfase. Is de P-toestand ruim voldoende (‘oude’parameter Pw-getal > 30), dan is een meeropbrengst door een P-gift niet te verwachten.

Bij stamslabonen en tuinbonen is uit proeven gebleken dat een NP-meststof in de rij een vlottere start geeft dan alleen een P-meststof. Om het risico op zoutschade te beperken wordt niet meer dan 15 kg N/ha in de rij toegepast. Voor alle bonen geldt dat er een besparing is van 25% t.o.v. de breedwerpig geadviseerde P-gift op kleigronden.

Voor een goede nutriëntenopname is een goed wortelstelsel en de beschikbaarheid aan vocht als transportmiddel noodzakelijk. Dat betekent dat geen sprake moet zijn van storende lagen in de potentiële wortelzone van het gewas. Ondanks voldoende beschikbaar vocht via subirrigatie is het bijvoorbeeld voor tulpen nog steeds belangrijk om in droge perioden te beregenen. Hierdoor zijn de voedingsstoffen in de bovengrond beter opneembaar zijn.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting