Deel

Gras

Zwaveladvies voor nieuw grasland

Het vermoeden bestaat dat nieuw ingezaaid grasland gevoeliger is voor zwaveltekort dan ouder grasland. Daarom wordt geadviseerd om op zandgrond 30 kg zwavel uit minerale meststoffen te strooien.

Zwaveladvies nieuw grasland voor zandgronden
Herinzaai tijdstipTe bemesten snedeBemesten per snede
(kg S/ha)
Voorjaar2e snede15
3e snede15
Najaar2e snede15
3e snede15
Strooiadvies 24 N + 7 S
Gewenste S-giftGiftGift N
(kg S/ha)(kg /ha)(kg N/ha)
1521550
2028570

Toelichting:

  • Overschrijdt de adviesgiften niet.
  • Zwavel in de vorm van sulfaat is zeer mobiel. Door het grote risico op uitspoeling in de eerste snede wordt aangeraden de totale S-gift niet in 1 gift in de eerste snede te strooien.
  • Een te hoge zwavelbemesting geeft een slechtere opname van koper en selenium door het vee.
  • De zwavel uit minerale meststof toedienen
  • Op veengrond kunnen in de eerste snede S-tekorten voorkomen. S-bemesting wordt echter afgeraden omdat later in het seizoen door een hoge S-mineralisatie veel S vrijkomt. Dit leidt tot (zeer) hoge S-gehalten in het gras.
  • Op kleigrond komen S-tekorten tot dusver vrijwel niet voor, waardoor het niet aan te raden is om de grond standaard op zwavelmineralisatie te laten bemonsteren. Indien blijkt dat toch een tekort optreedt, kan het advies voor zandgrond worden gevolgd. Nieuw ingezaaid, of één jaar oud grasland loopt een verhoogd risico van S-tekorten. Aangeraden wordt om dan uit te gaan van de toestand laag.

Bron: Adviesbasis bemesting grasland en voedrgewassen 2012, NMI praktijkgids bemesting, Nutrinorm

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting