Deel

Tarwe

Wel of geen dierlijke mest nog op dit moment?

De aanloop van dit groeiseizoen is bijzonder. Daarom op dit moment de zeer relevante vraag of het nog lukt c.q. zinvol is om in wintertarwe mest uit te rijden. Een paar overwegingen voor wel of niet.

Een zeer natte winter, enkele keren een goede structuur gevende (nacht)vorst en een nat en daardoor laat voorjaar. Recent nog plaatselijk veel water in korte tijd met aansluitend zomerse dagen van 25°C en meer. De op het veld staande gewassen zoals graan schieten de lucht in.
Vooral waar de grootste hoeveelheden neerslag zijn gevallen, is het profiel en de bovengrond echter nog behoorlijk nat. De vraag is dan ook of het nog lukt om in wintertarwe drijfmest uit te rijden, mest die vooral op de klei wordt ingezet om de 2e en 3e N-kunstmestgift te vervangen.

Wanneer schade?
Uit het verleden (onderzoek 2002, onderzoek 2007-2008) is bekend dat hoe langer de tarwe is, hoe groter de schade is door een voorjaarsaanwending. De onderzoeksresultaten geven aan dat er gemiddeld sprake is van 1-2% berijdingsschade bij een bodemdruk van 1 bar en hoger. Daarnaast is er snijschade tot 2% als de 1e knoop zichtbaar is en tot 5% schade als er al 2 knopen zichtbaar zijn. Snijschade heeft overigens een duidelijke relatie met de bodemomstandigheden. Zo was er in 2007 door droogte voor én na toediening geen snijschade, terwijl 2008 juist veel schade in de rijsporen liet zien.
Samengevat betekent dit dat als er 2 knopen zichtbaar zijn en er sprake is van een natte ondergrond, er vanuit het oogpunt van gewas- en bodemschade geen mest meer moet worden toegepast. Aangezien op dit moment op veel percelen nog meer dan 100 kg N/ha gegeven moet worden, is het advies dit in twee keer te doen. Eerst zo spoedig mogelijk 250 kg KAS (= 65 kg N) en de laatste gift zodra het vlagblad verschijnt.

Welke afwegingen spelen nog meer bij wel of geen mest?

  • Maak sowieso een economische afweging tussen enerzijds de eventuele gewasschade enerzijds en anderzijds de economische waarde van mest (prijs nutriënten + organische stof). Neem in de afweging ook mee dat er bij mestaanwending in de wintertarwe uitgegaan wordt van bijv. 120 kg N/ha terwijl in de stoppel voor de groenbemester maar ruimte is voor 60 kg N/ha (N-norm niet vlinderbloemige groenbemester).
  • Is er nog een alternatief gewas binnen het bouwplan om nog mest aan te wenden? Op dit moment zouden dan eigenlijk alleen de relatief late aardappelen, die later gepoot worden, een optie zijn. Vroege tafelaardappelen zijn geen optie meer, die moeten zo spoedig mogelijk de grond in.
Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting