Deel

Maïs

Voldoende kalium in mais: veelal volstaat de standaard mestgift

Mais met kalium bemesten is belangrijk voor een goede opbrengst. Veelal volstaat 30-35 m3 mest per hectare om mais van voldoende kali te voorzien. Om het gewas scherp met stikstof te bemesten is een gift van 35 kg N in de rij als aanvulling op de mestgift en de N-nalevering uit het vanggewas meestal voldoende.

Gewasonttrekking basis voor kalium-advies

Het huidige kali-advies voor mais is gebaseerd op proeven tussen 2015 en 2017. Het advies stuurt op gewasonttrekking. Per ton droge stofopbrengst is 10 kg K2O nodig bij lage bodemtoestanden. Bij bodemkengetallen (K-CaCl2) boven de 60 mg K/kg volstaat een lagere kaligift dan de gewasonttrekking. Een voorbeeld: bij een streefopbrengst van 18 ton ds/ha is bij een bodemwaarde van 60, 75 of 90 mg K/kg respectievelijk 180, 135 of 90 kg K2O per ha nodig. Een mestgift van 30-35 m3 volstaat om mais van voldoende kali te voorzien. Dit advies geldt voor alle grondsoorten. Komt er op een perceel een keer geen of heel weinig mest, dan kan een aanvullende bemesting met kunstmest gerust breedwerpig plaatsvinden. Uit het eerdergenoemde onderzoek is gebleken dat kalirijenbemesting geen meerwaarde had in vergelijking met breedwerpig toegediende kalium.

Stikstofbemesting nog scherper

Met alle huidige (nieuwe) wet- en regelgeving in het achterhoofd is er een nog grotere druk om de stikstofbemesting in mais scherp uit te voeren om daarmee een te hoge stikstofuitspoeling in het jaar te vermijden. Standaard wordt uitgegaan van 180 kg N/ha op maisland. Onderzoek geeft aan dat bemesten op een niveau van 140 kg N/ha ongeveer 2% opbrengst kan kosten. Tegelijk neemt het risico van een te hoge nitraatuitspoeling sterk af. Praktisch gezien betekent 140 kg N/ha dat bij continu mais en geslaagd vanggewas een bemesting met 35 kg N/ha in de rij en 35 m3 mest/ha volstaat. Bijkomend voordeel is dat de uitgespaarde stikstof extra naar het grasland kan. Dit is gunstig voor de opbrengst en het eiwitgehalte van gras.

Bron: Meststoffen Nederland

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting