Deel

Bemesting

Extra bijbemesten na extreme neerslag?

Op diverse plaatsen in Nederland is de afgelopen twee weken in korte tijd veel neerslag gevallen. In het ergste geval stonden (delen van) percelen daardoor langere tijd onder water. De vraag rijst nu of hier stikstof en/of andere meststoffen verloren zijn gegaan en of er dus, als de omstandigheden het weer toelaten, al snel bijbemest moet worden. Uiteraard is een antwoord op deze vraag afhankelijk van de hoeveelheid neerslag, tijdstip van bemesten en het gewas.

Wanneer nog kort, 1 à 2 weken, geleden kunstmest is gestrooid en korrels nog zichtbaar op de grond lagen, bestaat er een reële kans dat deze is afgespoeld. Dierlijke mest en kunstmest toegepast voor zaai/poten worden grotendeels gebonden aan de bodem (ammonium en kali) en gaat niet zo snel verloren. Stikstof in de vorm van nitraat (na omzetting vanuit ammonium) en uit kunstmest (50% in KAS) kan óf uitspoelen óf denitrificeren. De kans op het laatste is bij de recente heftige buien het grootst, vooral op nattere percelen. Bij denitrificeren vervluchtigt de stikstof in korte tijd. Op hoge ‘droge’ grond is ook uitspoeling aan de orde.

Volledig kunnen inschatten wat en hoeveel er verloren is gegaan, is moeilijk en situatie afhankelijk. Ga daarom op basis van de voorgaande informatie na wat de kansen per perceel / gewas zijn en of het reëel is al snel een aanvulling te moeten geven. Voor aanvulling zijn vooral aardappelen en zaaiuien in beeld en in mindere mate suikerbieten waarin mogelijk nog kunstmest gestrooid is. Het advies is om bij een reële kans op verlies van vooral stikstof, al snel een kleine gift van ca. 100 kg KAS te geven. Uiteraard pas op het moment dat de bodem weer voldoende draagkrachtig is. Daarmee geef je de gewassen een kleine impuls in loofontwikkeling, iets dat nu op natte percelen lijkt te stagneren. Daar waar nog bespuitingen uitgevoerd worden kan ook bladmeststof toegevoegd worden voor een eerste snelle opname. Vervolgens even aankijken hoe de verdere ontwikkeling verloopt. In aardappelen is het verstandig komende tijd enkele metingen van bladsap uit te voeren om meer inzicht in de stikstofvoorziening te krijgen in de tijd.

Stikstofherstelbemesting na extreme neerslag (aanvullende maatregelen RVO)
Heeft u door extreme regenval op bouwland een opbrengst- of kwaliteitsvermindering van uw gewas gehad? Dan mag u op bouwland extra kunstmest gebruiken. Er gelden wel een aantal voorwaarden. U moet zich voor deze herstelbemesting aanmelden. Zie voor meer info MijnRVO.nl.

Bron: Delphy, OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting