Deel

Gras

Enige flexibiliteit in juiste strooimoment voor maximaal rendement

Bemesting is één van de randvoorwaarden om een volgende snede te laten groeien met maximale opbrengst. Bemesten zodra de laatste wiers van een perceel is, is op zich ideaal maar niet strikt noodzakelijk. Eventueel een paar dagen wachten op de juiste strooiomstandigheden is gunstig voor de stikstofbenutting en heeft geen negatieve consequenties voor de opbrengst.

Uit onderzoek van onder andere Wageningen UR blijkt dat het strooien van stikstof op gemaaide graspercelen enkele dagen kan worden uitgesteld zonder negatieve gevolgen voor zowel de totale drogestof- als eiwitopbrengst in het seizoen. Bij langduriger uitstel (tot 12 dagen) neemt de drogestofopbrengst met zo’n 5% duidelijk af, terwijl de eiwitopbrengst op peil blijft. De mogelijkheid om de bemesting een paar dagen uit te kunnen stellen biedt perspectief om meer in te spelen op de ideale strooiomstandigheden voor maximaal rendement.

Extra aandacht voor juiste strooimoment bij hitte of extreme regenval
Is er recent gemaaid en moet de stikstof er nog op, dan is het zaak de komende periode nadrukkelijk de vinger aan de pols hebben. Is het behoorlijk warm weer, dan is strooien geen optie vanwege de kans op verbranding. Is de temperatuur op zich goed, maar blijft het droog, wacht ook dan nog even met strooien tot er wat neerslag is gevallen voor een beter rendement. Vaak is er door mineralisatie sowieso de eerste dagen na maaien stikstof in de bodem aanwezig voor de start van de hergroei.
Ook als er de komende periode in korte tijd veel neerslag wordt voorspeld, is het advies om de bemesting nog even uit te stellen teneinde het risico op stikstofuitspoeling te beperken. Illustratief in dit kader is het effect van zware regenval na bemesting op de opbrengst en stikstofbenutting zoals dat in het onderzoek naar uitgesteld bemesten mooi naar voren kwam. Zware regenval (29 mm) op de tweede dag van de groei van de vijfde snede verlaagde de stikstofopname van die snede met 10 kg N/ha, grofweg een kwart van de toegediende kunstmest. Dit verlies trad alleen op als de kunstmest meteen na oogst van de vierde snede werd toegediend, maar niet als de bemesting drie dagen werd uitgesteld.

Goed graslandmanagement is kunstmeststrooien op het juiste moment voor maximaal rendement.

Bron: OCI, Wageningen UR

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting