Deel

Organische meststoffen

Meldingen in kader mestwetgeving vóór 31 december

Aan het einde van het jaar is het tijd om de balans op te maken. Binnen het huidige mestbeleid zijn er twee zaken die vóór 31 december aan RVO moeten worden gemeld: fosfaatverrekening en extra aanvoer organische mest.

Fosfaatverrekening

Als er onvoorzien een overschrijding is van de P-gebruiksnorm door een te hoge aanvoer met dierlijke mest, dan kunt u gebruik maken van de fosfaatverrekening, mits het overschot niet meer is dan 20 kg P2O5/ha bouwland. Het overschot aan P2O5 wordt met de fosfaatverrekening doorgeschoven naar volgend jaar.

Extra aanvoer organische mest

Er is, bovenop de reguliere P-gebruiksnorm, voor de gangbare akkerbouw 5 kg P2O5 /ha bouwland extra bemestingsruimte zodra de P-toestand van dat perceel in de klasse Hoog zit. Voor biologische bedrijven is dit zelfs 10 kg P2O5 /ha bouwland. Op het betreffende perceel moet dan wel minimaal 20 kg P2O5 /ha met vaste organische (strorijke) mest worden gegeven. De klasse Hoog wordt bereikt bij een PPAE > 2,4 en PAL > 55, of bij Pw-getal > 55.  Deze regeling geldt voor de volgende vaste organische mestsoorten, of een mengsel hiervan:

  • strorijke vaste mest van rundvee, schapen, geiten en paarden;
  • dikke fractie van rundveemest;
  • champost, gft-compost of groencompost.

Biologische bedrijven mogen in aanvulling op bovenstaande ook strorijke vaste varkensmest gebruiken. Het perceel moet dan zo kort mogelijk voor het inzaaien of poten van de gewassen worden bemest.

Strorijke vast mest telt minder mee voor gebruiksnorm

Voor de hierboven beschreven strorijke vaste mest van rundvee, schapen, geiten en paarden én voor champost, gft-compost en groencompost geldt dat deze minder zwaar meetellen voor de fosfaatgebruiksnorm. Voor champost en de strorijke vaste rundvee-, schapen-, geiten- en paardenmest hoeft maar 75% van de hoeveelheid fosfaat in kilogrammen te worden meegenomen in het berekenen van de fosfaatgebruiksnorm. Voor gft- en groencompost is dit 25%.

Bron: Delphy, RVO.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting