Deel

Maïs

Het Belang van Zwavelbemesting voor Optimale Maïsproductie

Zwavel is een belangrijk nutriënt voor de vorming van eiwit. De N/S verhouding in eiwitten is redelijk constant. Een gewas als maïs met een hoog eiwitgehalte heeft daarom verhoudingsgewijs veel zwavel nodig. Afhankelijk van het productievermogen van het perceel en het zwavel leverend vermogen, is het huidige advies de maïs aanvullend maximaal 30 kg S te geven. Onderzoek heeft aangetoond dat met deze aanvullende gift meeropbrengsten tot 450 kg droge stof per hectare mogelijk zijn. Dit maakt deze bemesting al gauw rendabel.

Maïs consumeert gedurende het groeiseizoen tussen de 15 en 25 kg zwavel (in de vorm van sulfaat) per hectare. De natuurlijke beschikbaarheid is echter vaak gering, mede omdat maïs geteeld wordt op gronden met een beperkt zwavel leverend vermogen en de aanvoer door depositie de afgelopen jaren steeds verder is afgenomen. Ook de aanvoer vanuit organische mest is beperkt; 2-3 kg/ha die bovendien gedurende het huidige teeltseizoen nauwelijks mineraliseert en dus niet beschikbaar is. Wel wordt hiermee het zwavel leverend vermogen verhoogd.

Productievermogen perceel (ton ds/ha)SLV (zwavelleverend vermogen; kg S/ha) Bemesting (kg S/ha)
< 14<5
5-12
12-20
>20
10
10
5
0
14-18<5
5-12
12-20
>20
20
20
15
10
>18<5
5-12
12-20
>20
30
25
20
15

Opmerkingen bij het advies

  • Het nevenstaande advies maakt geen onderscheid tussen S-bemesting in de rij of breedwerpig. Geef bij beide toedieningsmethoden dezelfde gift.
  • Op percelen met hoge productievermogens: geef indien nodig de S-gift via een minerale meststof (bijvoorbeeld een zwavelhoudende N-meststof als OCI Dynamon). Met een organische bemesting komt er namelijk door mineralisatie zoals gezegd soms te weinig S beschikbaar. Zeker dit jaar is door het lange natte voorjaar de kans hierop extra groot omdat hierdoor pas heel laat kon worden bemest.
  • Het zwavelgehalte in meststoffen wordt meestal uitgedrukt in % SO3, soms echter ook in S (1% S = 2,5% SO3). Dit is van belang bij het bepalen van de gewenste zwavelgift.
  • Zorg ervoor dat de zwavel beschikbaar is tijdens de kolfzetting (juni, juli). Een tekort betekent minder goed gevulde kolven.

Bron: Wageningen UR, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen, OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting