Deel

Bodem

Beoordeling van beworteling

De beworteling is een afspiegeling van de bodemstructuur. Hoe de wortels de bodem in groeien zegt iets over de weerstand in de bodem, de beschikbaarheid van voedingsstoffen en de aanwezigheid van zuurstof. Beworteling kan worden beoordeeld op intensiteit, diepte en vorm. 
De intensiteit van beworteling hangt af van het gewas en het seizoen. Granen hebben over het algemeen een intensiever wortelstelsel dan b.v. suikerbieten. In het vroege voorjaar zijn er minder wortels van gewassen zichtbaar dan in juli. De intensiteit wordt beoordeeld als goed, matig of slecht.

De diepte van beworteling: geeft de diepte aan vanaf het bodemoppervlak. Het is gunstig als de beworteling dieper gaat dan de bouwvoor. Onderstaande tabel geeft richtlijnen voor bewortelingsdiepte per gewas onder gunstige omstandigheden.

Bewortelingsdiepte per gewas

bewortelingsdiepte40 cm50 cm85 cm>85cm
GewasUien, graslandAardappelsGerstTarwe, suikerbieten

Plaatje 1: Bij intensieve beworteling vinden we wortels over het hele profiel met veel zichtbare wortels. 
De vorm: knikken in de wortels of horizontale groei kunnen wijzen op structuurproblemen. Verdikte wortels of wortelpunten kunnen duiden op flinke bodemweerstand.


Plaatje 2: Bij matige beworteling vindt er geen benutting van het hele profiel plaats en vinden we en onregelmatige beworteling in slechts delen van het profiel.
Plaatje 3: Bij slechte beworteling zijn veel kluiten niet doorworteld en is er sprake van een verstoorde groei.

Oplossingsrichting
Slechte beworteling betekent meestal dat de bodemstructuur niet op orde is of dat er storende lagen zijn. De basis voor een goede bodemontwikkeling is een goede ontwatering. Ontwatering verhoogt de draagkracht en vermindert de gevoeligheid voor verdichting. ​

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting